Religion

ศาสนาพุทธ (Buddhism)

  1. ความหมายศาสนา (Religion)
  2. รายละเอียดเนื้อหาบทสวดมนต์
  3. รวมความรู้เรื่องพลังจักรวาล จักระทั้ง 7 ในร่างกาย และ วิธีเปิดจักระ (7 Chakra in body)

 

Advertisements