Museum of Aircraft in D.C

Museum of Aircraft and Spacecraft The highest visitors in the world. History of aviation from the beginning to the present … More

Starbuck ประเทศไทย กับระดับผู้ใช้บริการ!

ร้านกาแฟ Starbuck เป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยและทั่วโลก แต่คุณเลยสังเกตุไหมว่า บุคคลประเภทไหนบ้างที่มาใช้บริการ ผู้เขียนเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการของ ร้านกาแฟแห่งนี้ และชอบที่จะไปใช้บริการหลายสาขา ปัจจุบัน Starbuck ในประเทศไทย มีมากกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ไม่ว่ารูปแบบการแต่งร้านที่บ้างเหมือน บ้างไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งคนที่ใช้บริการยังมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น … More