กฎหมายไทย (Thai Law)

กฎหมายไทยเป็นแบบซีวิลลอว์ แต่ก็ได้รับอิทธิพลจากคอมมอนลอว์ ซีวิลลอว์ (civil law) หมายถึง กฎหมายแพ่ง, กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ สถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก ระบบซีวิลลอว์, ระบบกฎหมายใหญ่ระบบหนึ่งในสากลโลก มีพื้นฐานจากประชุมกฎหมายจัสติเนียน … More