คำอธิษฐานจิต

0302121330625294

ขอนอบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์พระสุปฏิปันโน ข้าพเจ้าทั้งหลายมีเจตนาที่จะจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ขอให้ธรรมมะของพระพุทธองค์แพร่หลายครองใจคนและครองสังคม ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส สร้างพระประธานประจำเมืองภูเก็ต มีพระนามว่า ” พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ” ให้สำเร็จ ให้สำเร็จ ให้สำเร็จ

ขอผลกุศลนี้จงมารวมเป็นตบะ เดชะ เป็นพลวปัจจัย ส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเช่นนี้ และมีโอกาสปฏิบัติสมถ วิปัสสนากัมมัฎฐาน และมีดวงตาเห็นธรรม เห็นโพธิปักขิยธรรมทั้ง 37 ประการ ประกอบไปด้วย มหาสติปัฎฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 สถิตอยู่ในดวงจิตดวงหทัยของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทะลุแทงตลอดพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร์ และเข้าสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ คือ พระนิพพานในที่สุด หากตราบใด ที่ข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ อริยสมบัติ ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา และมีโอกาสปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมในที่สุดด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ที่มา http://www.mingmongkolphuket.com/pray_jit.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s