คำมหาอธิษฐาน

COVER_0002_CHINARAT_EDIT

(ตั้งนะโมฯ 3 จบ)​

1. ข้าพเจ้าขออัญเชิญอาราธนาบารมีของ สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์ พระโพธิสัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พระสยามเทวาธิราชทุกองค์ ตลอดจน บารมีแห่งพระศรีอาริย์ สมเด็จโต หลวงปู่ทวด หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชา หลวงตามหาบัว หลวงปู่สิม หลวงปู่ฤาษีลิงดำ หลวงปู่สด ครูบาศรีวิชัย และพระนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระอรหันต์จี้กง เซียนทั้งแปด พระอิศวร พระวิษณุ พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระยม พระกาฬ พระแม่คงคา พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ เจ้ากรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ ท้าวธตรส ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวร และพญายมราช

2. รวมทั้งบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน จงมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า และขอน้อมอาราธนา บุญบารมีของข้าพเจ้า ที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในแสนโกฏิ กัปป์ที่ผ่านมา อันมีภพชาติที่เป็นพราหมณ์ และเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะเป็นต้น ตลอดจนถึง บารมีในภพชาตินี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกุศลไว้แด่พระพุทธศาสนา และทำกุศลแก่สังคม และบุพเจตนาอันแน่วแน่ที่จะสร้างกุศลแด่พระพุทธศาสนา(โดยบุญกุศลในครั้งนี้(คือ …) ขอพระบารมีอันประเสริฐเหล่านี้ทุกสิ่งทุกประการ จงมาเป็น เดชเป็นศรีเป็นตบะเป็นเดชะพลังรวมศูนย์อยู่ในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ และ ขอให้คำอธิษฐานนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวาลก้องสะท้านโลกนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ชั้นรูปพรหมทั้ง 16 และ ชั้นอรูปพรหมทั้ง 4 และตลอดทั้ง หมื่น หมื่น โลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาลภิภพ จบเจ็ดคาบสมุทร ตลอดสุดก้นบาดาลและในที่อิสระทั้งปวง ตลอดทั้งชมพูทวีป ปุพพวิเทหทวีป อปรโคยานทวีป และอุตตรกุรุทวีป ไปจนสุดปลายทั้ง 8 ทิศของเอกภพนี้ เพื่อเป็นทิพย์พยาน ในมหากุศลเจตนาในการสร้างบุญกุศลนี้ (คือ..) ของข้าพเจ้า

3. บุญกุศล ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล และการอุทิศแผ่ส่วนกุศลนั้นแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี และที่จะบำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แด่ บุรพกษัตราธิราชของชาติไทยในอดีตทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ย่าโม และบรรพชนไทยทั้งหลายที่ได้กอบกู้ชาติไทยไว้ รวมทั้งแด่คณะธรรมทูตนำโดยพระอริยเจ้าคือพระโสณณะและพระอุตตระ แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทวดา พรหมทุกองค์ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า แด่พญายมราชทุกองค์ นายนิรยบาลทุกตน อมนุษย์ทุกตน และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ผ่านมา แด่ทวยเทพและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี อยู่ที่พักอาศัยข้าพเจ้าก็ดี หรืออยู่ในสถานที่ทั่วไป ที่ระลึกได้ก็ดี ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้ง จิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก บังเกิดแก่ทุกท่านทุกตน ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

4. สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ในอนันตชาติที่ผ่านมาก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่เจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น

5. ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลตัดรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่มีอยู่ทั้งหมดในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอนันตชาติที่ผ่านมา โดยฉับพลัน อกุศลกรรมทั้งหลาย ที่มีแก่กันมาแต่อดีตชาติ ขอให้เป็นอโหสิกรรม ด้วยทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี และด้วยอานุภาพของบุญทั้งหลายนี้ ขอเธอทั้งหลายนั้น ที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข์ ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้น และจงละเว้นความเกี่ยวข้อง แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

6. ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกๆด้าน ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นี้ ขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความดีงามจงบังเกิดขึ้นแด่ข้าพเจ้า เงินทองที่จะได้รับด้วยกุศลวิบากของข้าพเจ้า ที่จะได้ร้อย ขอให้ได้เป็นพัน ที่จะได้พันขอให้ได้หมื่น ที่จะได้หมื่นขอให้ได้แสน ที่จะได้แสนขอให้ได้ล้าน เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

7. ขอให้ข้าพเจ้า จงประสบแต่ความโชคดี ในกิจการ ในงานที่ทำ ปราศจากอุปสรรคปัญหาใด ๆ ได้พบแต่ลูกค้าที่ดี หัวหน้าที่ดี เพื่อนร่วมงานที่ดี การทำงานราบรื่นได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายอย่างดีมาก จนงานเป็นผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกเมื่อ ไม่ว่าในยามปกติหรือเศรษฐกิจวิกฤตก็สามารถบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้โดยง่าย พรั่งพร้อมด้วยเงินทองไหลมามากไม่ขาดสาย และในการประกอบธุรกิจส่วนตัวขอให้ข้าพเจ้าพบช่องทางในทำกิจการงานอาชีพ การทำธุรกิจ การค้า ที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้ผลที่ดีเกินกว่าที่คาดหมาย มีมิตรที่ดี มีบริวารที่ดีมีความสำเร็จและมีผลกำไรมหาศาลจากกิจการในเวลาอันรวดเร็ว และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อเนื่องเรื่อยไป

(ขอให้ธุรกิจการค้าของข้าพเจ้านั้นเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่งได้ผลกำไรอย่างมหาศาลมาจากทุกทิศทุกทางโดยไม่คาดฝัน ได้ผู้ร่วมลงทุนที่ดี ลูกน้อง บริวารผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ขอให้ข้าพเจ้าได้มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่กว้างไกล ได้คาดการณ์การค้าและลงทุนหรือเก็งกำไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีทำเลเป็นมงคล แม้อยู่ที่เดิมแต่ด้วยพลังบุญกุศลนี้ขอให้ที่เดิมกลับกลายเป็นชัยภูมิทำเลทอง เป็นฮวงจุ้ยมหาลาภ ขอให้กิจการค้าของข้าพเจ้าจงขยายเติบโตอย่างรุดหน้าและรวดเร็ว และขอให้ส่งออกไปต่างประเทศมีผลกำไรมหาศาล ขอให้ชีวิตทางธุรกิจการค้า ของข้าพเจ้าที่มีอยู่แล้วก็ดี หรือที่คิดจะขยายธุรกิจอย่างอื่นก็ดีขอให้จงมีแต่รวยเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นๆ ตราบจนสิ้นอายุขัยเถิด)

(ขอให้ลูกของข้าพเจ้าที่เรียนหนังสืออยู่ ขอให้เรียนจนจบ ได้คะแนนสอบที่ดี มีความประพฤติดี และแตกฉานในวิชาที่เรียนนั้นโดยง่ายดายเถิด )

(หากข้าพเจ้าปรารถนาจะมีบุตร ขอให้ได้อภิชาติบุตรมาเกิด เป็นผู้มีวาสนามาจากสวรรค์ ชั้นเทวดา หรือชั้นพรหม หรือ มนุษยโลกผู้มีบุญญาธิการ)

(หากข้าพเจ้าปรารถนาในรักแท้ ขอให้ได้เจอเนื้อคู่แท้ที่มีความเห็นอกเห็นใจ ซื่อสัตย์ต่อกัน และเกื้อกูลกันให้เจริญยิ่งๆขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม)

8. ที่เป็นหนี้สินอยู่ ขอให้ได้ปลดหนี้โดยง่ายโดยเร็วพลัน มีคนให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าให้พ้นหนี้ได้ ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาทานบารมีแห่งพระสีวลีเถรเจ้าผู้เป็นเลิศในด้านทรัพย์มหาศาลและทานบารมีของพระอนุรุทธเถรเจ้าผู้ไม่เคยรู้จักคำว่า “ไม่มี” และบารมีแห่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบารมีท่านโชติกเศรษฐีผู้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง จงมาเกื้อกูลให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาเศรษฐีโดยเร็วทั่วกัน

9. ขออานุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้ดลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี หรือเป็นเทวดาก็ดี ที่มีความจริงใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริง มาช่วยเหลือบำบัดทุกข์ของข้าพเจ้าและมาสนับสนุนเกื้อกูลข้าพเจ้าในยามสุข ทั้งทางโลก ทางธรรมเสมอ ให้ได้พานพบและได้สร้างกุศลผลบุญแต่กับครูบาอาจารย์ พระสุปฏิปัณโณ พระอริยสงฆ์ ที่เป็นเนื้อนาบุญแห่งโลก อริยบุคคล บัณฑิต นักปราชญ์ ผู้รู้ และไกลห่างจากบุคคลพาล คนหลงที่เป็นมิจฉาทิฐิ ไกลจากศัตรู หมู่มาร ตลอดทั้งศัตรูผู้คิดร้าย ไม่อาจทำอันตรายใด ๆ ได้เลย

10. อีกทั้งดลให้ยามชะตาข้าพเจ้าต้องเข้าเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขอให้แคล้วคลาด ที่จะพิการขอให้เพียงฟกช้ำ ที่จะฟกช้ำขอให้เพียงระคายเคือง ยามเจ็บป่วยด้วยโรคใด ๆ ขอให้หายโดยง่ายโดยเร็วพลัน หากเคราะห์ร้ายต่างๆของข้าพเจ้าเป็นดั่งก้อนเกลือที่หล่นลงแก้วน้ำ ขอให้คำอธิษฐานนี้จงไปเปลี่ยนน้ำในแก้วนั้นให้เป็นแม่น้ำใส ให้เกลือนั้นหล่นสู่แม่น้ำแทน และรสแห่งทุกขเวทนาทั้งหลาย ทั้งทางกายและใจที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าให้เหมือนรสเค็มของเกลือในแม่น้ำนี้เถิด

11. ขออานุภาพแห่งแรงอธิษฐานนี้จงเป็นมนต์กำแพงแก้วมหารัตนปราการแห่งมหาปราสาทเวชยันต์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้คลาดแคล้วจากคุณไสย์มนต์ดำทั้งหลาย และห่างไกลจาก เหล่าคนพาล อันธพาล โจรผู้ร้าย และวิญญาณชั่วร้าย อย่าได้พึงมากล้ำกรายทำอันตรายแก่กาย ใจข้าพเจ้าได้เลย ให้สามารถขจัดมารร้าย ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ วิบากกรรมวิบากมาร อุปสรรคต่างๆ นานาในชีวิต ให้มลายหายสูญ บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล ให้มีชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป

12. แม้ข้าพเจ้าจักยังอาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้จงดลใจให้ข้าพเจ้าได้ใฝ่ในพระธรรม อย่าได้พึงประมาทหลงไปกับกามวัตถุ นันทิราคะและโลกธรรมทั้งหลาย เพื่อให้ได้เข้าถึงทางแห่งนิพพานในภพชาติใดภพหนึ่งในอนาคตกาล เมื่อละสังขารไปจากภพชาตินี้แล้ว ขอให้ดวงจิตสุดท้ายอันเป็นจุติจิต เมื่อขึ้นสู่มรณาสันนกาลและมรณาสันนวิถี ขอจงน้อมนำ กรรมอารมณ์ก็ดี กรรมนิมิตอารมณ์ก็ดี หรือคตินิมิตอารมณ์ก็ดี ขอจงเป็นไปด้วยนิมิตแห่งมหากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำไว้เท่านั้น และเลือกเฉพาะในส่วนที่เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าน้อมจิตประทับใจเป็นที่สุด ขอจงมาบังเกิดปรากฎในดวงจิตสุดท้ายนี้ของข้าพเจ้าเถิด เพื่อปฎิสนธิจิตที่สืบต่อจะได้เคลื่อนภพสู่สุขคติภูมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุขคติภูมิเถิด อันมี มนุษยภูมิ เทวภูมิ และพรหมภูมิ (เว้นแต่อสัญญสตพรหม) อย่าได้ไปสู่อบายภูมิ หากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ ก็ขออย่าได้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่าง ๆ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

13. แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ได้จุติสู่ภพภูมิแห่งสวรรคาลัย ได้อิ่มเอมเกษมศานต์ในรสทิพย์ต่างๆ ทุกทิวาราตรีไม่มีเลือน รัศมีกายเปล่งปลั่งเจิดจ้า อุดมด้วยสวรรค์สมบัติ บริวารมากล้น มีเทพบุตร เทพธิดา คอยปรนนิบัติ อยู่ในทิพยสถานอันโอฬารเลิศล้ำ ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้จงดลใจให้ข้าพเจ้าได้ใฝ่ในพระธรรม อย่าได้พึงประมาทด้วยอิฏฐารมณ์แห่งทิพย์สวรรค์จนลืมสร้างกุศลสืบเนื่องเลย ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ณ ศาลาสุธรรมาเพื่อต่อยอดแรงบุญหนุนเนื่องกุศลธรรมเสมอ ๆ สืบไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

14. หากข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิสนธิในภูมิแห่งมนุษย์หลังภพชาตินี้ หรือหลังจากหมดบุญจากสวรรค์แล้ว (ขอให้ได้เพศบริสุทธิ์ เป็นชาย ให้ได้บรรพชาอุปสมบท) ขอให้มีอายุยืนยาวกว่าอายุขัยของมนุษย์ ในกาลนั้นตามปรารถนา ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เกิดในยุคสมัยแห่งกลียุค หรือมิคสัญญี หรือดินแดนห่างไกลจากแสงพระธรรม หรือดินแดนแห่งสงคราม หรือดินแดนแห่งภัยพิบัติใด ๆ เลย ขอให้ข้าพเจ้าบังเกิดอยู่ในดินแดนปฏิรูปประเทศที่รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา อุดมด้วยดินดำ น้ำชุ่ม สมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ห่างไกลจากถิ่นทุรกันดาร ได้เกิดในครอบครัวตระกูลสัมมาทิฏฐิ ประกอบสัมมาอาชีวะ และได้มีโอกาสศึกษาธรรมและมีปัญญาแตกฉาน ได้ปฏิบัติในธรรมจนบรรลุผล หรือได้พบพระศรีอาริย์และได้บรรลุธรรม หรือได้พบพระอริยสงฆ์ ให้ได้พบและคบหาแต่สัตบุรุษ มีบัณฑิตนักปราชญ์เป็นกัลยาณมิตร พรั่งพร้อมไปด้วยมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ มีปัญญาแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ มีดวงตาเห็นธรรม เมื่อข้าพเจ้าคิดจะทำประกอบกิจการงานอันสุจริต หรืองานเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองหรือการกุศลเพื่อสืบพระศาสนาอันใด ขอให้พลันสำเร็จโดยง่ายเป็นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง มีญาติมิตร บริวาร เพื่อนบ้านที่ดี แวดล้อมด้วยความอบอุ่น เกื้อกูลกัน เจริญจิตไมตรีที่ดีต่อกันไม่สร่างซาเลย

15. และขออานิสงส์บุญทั้งหลายนี้ดลให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส ได้สร้างกุศล ได้ทำบุญต่อยอดบำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วอย่างต่อเนื่องสืบไปจนกว่าจะได้ล่วงเข้าสู่ทางแห่งโคตรภูญาณ อันเป็นประตูธรรมด่านหน้าแห่งทางพ้นทุกข์ อันมีที่สุดปลายแดนคือ การสิ้นอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน และบรรลุมรรค ผล นิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฎฐิแต่ส่วนเดียว อีกทั้งดลให้ข้าพเจ้ามีสติยั้งคิด ไม่กระทำอกุศลกรรมใด ๆอีก ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มีสติทุกขณะจิต ปราศจาก โลภะ โทสะ และโมหะ ไม่โกรธเคืองใครง่าย ๆ งดการนินทาว่าร้ายผู้อื่น อันจะก่อวิบากกรรมและหวนกลับนำไปสู่อบายภูมิหรือการปิดกั้นมรรคผลอีกเลย

16. หากข้าพเจ้าปรารถนาจะเจริญสมถะภาวนา เมตตาภาวนา วิปัสสนาภาวนา หรือหวังได้อภิญญา ขอให้ได้สมดังหวังดังตั้งจิต หากข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อประสงค์จะเข้าสู่มรรคและผลนิพพาน ขอจงพบและประสบผลสำเร็จในวิธีที่เหมาะสมกับตนเองโดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ ปราศจาก อวิชชา นิวรณ์ วิปัสสนูกิเลสทั้งมวลหรืออุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางกางกั้น ขอให้พญามารทั้งหลายและบริวารจงอย่าได้ช่องเข้าครอบงำขัดขวางและทำลายการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญ ก้าวหน้าในการภาวนา บรรลุธรรมมากขึ้นตามลำดับขั้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

17. ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดา พรหม ท่านผู้มีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ทั้งหลาย ท่านผู้มีวิชชา อภิญญา ปฏิสัมภิทาทั้งหลายข้างต้นทั้งหมด ที่ได้เอ่ยนามและที่ไม่ได้เอ่ยนามใน หมื่น หมื่น โลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาลภิภพ จบเจ็ดคาบสมุทรตลอดสุดก้นบาดาล และในที่อิสระทั้งปวงในไตรภพนี้ จงมารับเอาส่วนกุศล และจงช่วยเสริมพลังบารมีแก่ข้าพเจ้า เพื่อให้การสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ สืบต่อไป และโปรดจงเป็นพยานในการสร้างกุศลและอุทิศส่วนกุศล พร้อมทั้งนำข่าวคำอธิษฐานของข้าพเจ้านี้ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้ทั่วหน้ากันทุกทุกชั้นภูมิ และช่วยทำคำอธิษฐานนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นจริง เป็นผลสำเร็จ เป็นผลสำเร็จ และจงเป็นผลสำเร็จโดยง่ายและฉับพลัน ทุกประการด้วยเทอญ สาธุ

ที่มา ธัมนัตา http://palungjit.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s