อานิสงส์การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

tamajak_h

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้น เขียนอย่างภาษามคธว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ฟัง) เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์

อานิสงค์ความรู้ คือ เป็นการเรียนรู้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4 ใน สัจจญาน กิจจญาน และ กตญาน มีอาการ 12 รอบ ทำให้รู้ว่า “พุทโธ” แปลว่า ผู้ตรัสรู้ด้วยอริยสัจ 4 จึงได้ชื่อว่าเป็น “พระพุทธเจ้า” อานิสงค์ผู้สวด คือ ทำให้สะสมความรู้วิปัสสนา เรื่อง รูป นาม หรือ ขันธ์ 5 เพราะผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ ต้องรู้ รูป นาม ก่อน

ทำให้เป็นผู้รู้แจ้งอริยสัจ 4 เร็วกว่าผู้อื่น เพราะเคยบ่มนิสัยเรียนรู้อริยสัจ 4 มาก่อน ทำให้เป็นผู้มีปัญญามาก บรรลุธัมมะเร็วกว่า ผู้อื่น ๆ เป็นผู้ที่ พรหม เทวดา สรรเสริญมาก คนที่สวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ล้วนแต่ เป็นผู้ที่เคยปรารถนาเป็นพระอริยสาวก อันดับต้น ๆ ใน พระอริยสาวก 80 รูป ที่เป็นเลิศกว่าภิกขุทั้งหลาย เป็นผู้ที่เคยปรารถนาที่จะเป็นพระอริยสาวกมากก่อน เป็นผู้ที่เคยสวด หรือ เล่าเรียน ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มาก่อนทั้งสิ้น เป็นการสะสมปัญญา วิปัสสนา ด้าน รูป นาม และ อริยสัจ 4

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตรที่หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป เป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงแก่ปัจจวคีย์ทั้ง 5 พร้อมทั้งเทวดาและพรหมที่ตามไปฟังธรรมด้วยเป็นอันมาก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสีนั้น ด้วยพระสูตรนี้ เป็นพระสูตรบทแรกจึงมีอานิสงส์ในการสวดมาก ตามคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี้

ท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ นานาได้อีกด้วย สิ่งเลวร้ายจะกลายมาเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้และยังจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืน มีความ สุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เมื่อได้สวดประจำทุกคืน ทั้งตื่นและหลับจะกลับกลายเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเอง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มีความเจริญก้าวหน้าสถาพร ทรัพย์สมบัติข้าวของบริบูรณ์ เมื่อละไปจากโลกจะ ได้ไปอยู่เป็นสุขในสรวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดังที่จิตใจของเราได้เคยสวดสาธยายมาแล้ว

เพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ การสวดบ่อยๆจึงมีอานิสงส์มาก ท่านทั้งหลายจงหมั่นสวดมนต์ให้บ่อยเป็นอาจิน.ฯ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s