เกล็ดความรู้เรื่องหุ้น – กราฟของราคาหุ้นบอกสภาวะย้อนหลังได้

กราฟของราคาหุ้นบอกสภาวะย้อนหลังได้
ข่าวดีและข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับหุ้นในตลาดนั้นมีผลกระทบต่อราคาหุ้นแน่นอน เรื่องนี้ไม่มี ใครเถียงได้ แต่ใครบอกได้บ้างว่าผลกระทบรวมมันเป็นอย่างไร ข่าวดีบางข่าวมีผลกระทบ ยาวนาน ข่าวดีบางข่าวก็มีผลกระทบเพียงระยะสั้น แรงกระทบก็เช่นกัน ข่าวดีบางข่าวมีผล กระทบสูง แต่ข่าวดีบางข่าวก็มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย คนที่จะใช้ข่าวดีข่าวร้ายมาทำนาย หุ้นนั้นต้องเก็บข่าวไว้มากมาย เป็นระยะยาวนาน และต้องวิเคราะห์หาผลกระทบให้ได้ เสียก่อนจึงจะพยากรณ์ราคาหุ้นได้ วิธีการนี้มีคนใช้อยู่พอสมควร แต่มักจะใช้คนในการ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล หรือคือ ต้องจ้างนักวิชาการมาช่วยพยากรณ์ราคาหุ้น

แต่เรามีวิธีการที่ง่ายกว่า คือให้ดูที่กราฟราคาหุ้น กราฟราคาหุ้นจะเป็นตัวรวบรวมผล กระทบทั้งหมดให้เรา เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีข่าวดีหรือข่าวร้ายอะไรบ้าง ถ้ากราฟมีทิศทาง ดิ่งลง มันย่อมแสดงว่าข่าวร้ายรวมกันมีผลมากกว่าข่าวดีรวมกัน และถ้ากราฟมันเงยขึ้น มันย่อมแสดงว่าข่าวดีรวมกันมีผลมากกว่าข่าวร้ายรวมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s