รู้เรื่องภาษีอากรสำหรับส่งของเข้าประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย (Australia)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศออสเตรเลีย
เมื่อส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน นอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่นภาษีขาย (GST) และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร (Customs Service Fee).

อัตราภาษีอากรประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียจะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 10% โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ

ภาษีขายประเทศออสเตรเลีย
ในประเทศออสเตรเลีย GST (ภาษีบริโภค) แทบจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับการส่งของเข้าไปทุกชนิด สินค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นคืออาหารชนิดเฉพาะเจาะจง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการยกเว้นภาษี

GST เรียกจัดเก็บ 10% ของมูลค่าภาษีขาเข้า (Taxable Importation / VoTI) ซึ่งรวมยอดทั้งหมดของค่าประเมินภาษีศุลกากร (CV) บวกค่าอากร, ค่าขนส่งและค่าประกันภัย รวมทั้งภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax) (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน AUS$1000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้ง GST และค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge).

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศออสเตรเลีย
การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย มีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge) โดยเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดซึ่งมีมูลค่าของสินค้าสูงกว่า AUS$1,000. ยอดรวมทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการนำเข้าและรูปแบบการสำแดงรายการสินค้านำเข้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บดังนี้
1) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่าระหว่าง AUS$1,000 และ 10,000 :

  • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$40.20
  • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$50.00
  • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$48.85
  • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$65.75

2) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่ามากกว่า AUS$10,000 :

  • สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร AUS$122.10
  • สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร – AUS$152.60

3) ภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax / WET) เรียกเก็บในอัตรา 29% ของการนำเข้าเหล้าไวน์และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
4) ภาษีรถยนต์ (Luxury Car Tax) เรียกเก็บในอัตรา 33% ของยานยนต์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าภาษีอากรที่กำหนดไว้

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศออสเตรเลีย
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรออสเตรเลีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศออสเตรเลีย

ที่มา: smeshipping

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s