การสมาทานศีลด้วยตนเอง

หากจะสมาทานศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องขอสมาทานจากพระ
ให้เริ่มต้นตั้งแต่ การกล่าว คำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวปุพพภาคนมการ
กล่าวไตรสรณคมน์ คำสมาทานศีล ตามลำดับ ดังนี้

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ปุพพภาคนมการ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.  ( กล่าว ๓ ครั้ง)

ไตรสรณาคมน์ 

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธังมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ๕ 
๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง)

คำสมาทานศีล ๘ 
๑ . ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒ . อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓ . อะ พ๎รัห๎มะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔ . มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕ . สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๖ . วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗ . นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ
ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
๘ . อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ( ๓ ครั้ง )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s