เภสัชกรรม เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน

herb-43-638

ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
ฉบับที่ 2
——————————————-

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76(5) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ระบุยาสามัญประจำบ้านตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2511

ข้อ 2 ให้ยาแผนโบราณซึ่งมีชื่อ ปริมาณของวัตถุส่วนประกอบ วิธี สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คำเตือน และขนาดบรรจุต่อไปนี้ เป็นยาสามัญประจำบ้าน

 1. ยาหอมเทพวิจิตร
 2. ยาหอมทิพโอสถ
 3. ยามหานิลแท่งทอง
 4. ยาเขียวหอม
 5. ยาประสะกะเพรา
 6. ยาเหลืองปิดสมุทร
 7. ยาอัมฤควาที
 8. ยาประสะมะแว้ง
 9. ยาจันทลีลา
 10. ยาตรีหอม
 11. ยาประสะจันทน์แดง
 12. ยาหอมอินทจักร์
 13. ยาประสะไพล
 14. ยาหอมเนาวโกฐ
 15. ยาวิสัมพยาใหญ่
 16. ยาธาตุบรรจบ
 17. ยาประสะกานพลู
 18. ยากวาดแสงหมึก
 19. ยามันทธาตุ
 20. ยาไฟประลัยกัลป์
 21. ยาไฟห้ากอง
 22. ยาประสะเจตพังคี
 23. ยาธรณีสัณฑะฆาต
 24. ยาบำรุงโลหิต
 25. ยาประสะเปราะใหญ่
 26. ยามหาจักรใหญ่
 27. ยาเนาวหอย
 28. ยาถ่าย

ข้อ 3 ยาสามัญประจำบ้าน ที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรายาไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปได้ ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ

ข้อ 4 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณที่มีตำรับยาตามประกาศฉบับนี้และได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับที่ประสงค์จะให้ตำรับยานั้นเป็นยาสามัญประจำบ้านโดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำรายาใหม่ ขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2537
ลงนาม อาทิตย์ อุไรรัตน์
(นายอาทิตย์ อุไรรัตน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 42 ง วันที่ 3 ตุลาคม 2537)

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s