คณาเภสัช เรื่องมหาพิกัดทั่วไป (ยา 6 สิ่ง)

herb-4-638

มหาพิกัดทั่วไป (ยา 6 สิ่ง)
มหาพิกัดทั่วไป คือ พิกัดที่กำหนดเอาตัวยา 6 สิ่ง ใช้สำหรับแก้ธาตุกำเริบหย่อนพิการโดยกำหนดตัวยาเป็น 16, 8, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ในทางธาตุจะมีตัวยาระคน (เจือปน) โดยกำหนดน้ำหนักตัวยานี้ใช้ทั่วไปในธาตุทั้ง 4 กอง โดยนำตัวยาในพิกัดตรีผลา ตรีสาร ตรีกฏุกรวมกับตัวยาประจำธาตุจะเป็น 6 ตัวยา มหาพิกัดทั่วไปจึงใช้แก้กองธาตุทั้ง 4 แบ่งออกได้เป็น 4 กอง ได้แก่

 1. แก้เตโชธาตุกำเริบ หย่อนพิการ
 2. แก้วาโยธาตุกำเริบ หย่อนพิการ
 3. แก้อาโปธาตุกำเริบ หย่อนพิการ
 4. แก้ปถวีธาตุกำเริบ หย่อนพิการ

พิกัดกองเตโชธาตุกำเริบ ประจำสมุฏฐานอัคคี (ธาตุไฟ 4 กอง)
1. แก้เตโชธาตุกำเริบ
มีส่วนตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอพิเภก หนัก 16 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 8 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 4 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 3 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 2 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 1 ส่วน

2. แก้เตโชธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 16 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 8 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 4 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 3 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 2 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 1 ส่วน

3. แก้เตโชธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 16 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 8 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 4 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 2 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 1 ส่วน

พิกัดกองวาโยธาตุ ประจำสมุฏฐานวาตะ (ธาตุลม 6 กอง)
1. แก้วาโยธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

 • ลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 8 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 4 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

2. แก้วาโยธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน หนัก 16 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 8 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 4 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 3 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 2 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน

3. แก้วาโยธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

 • เมล็ดพริกไทย หนัก 16 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 8 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 2 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 1 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

พิกัดกองอาโปธาตุ ประจำสมุฏฐานอาโป (ธาตุน้ำ 12 กอง)
1. แก้อาโปธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

 • ลูกมะขามป้อม หนัก 16 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 8 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 2 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

2. แก้อาธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู หนัก 16 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 8 ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 4 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

3. แก้อาโปธาตุพิการ มีตัวยามีดังนี้

 • ดอกดีปลี หนัก 16 ส่วน
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 8 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 4 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 3 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 2 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 1 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

พิกัดกองปถวีธาตุ ประจำสมุฏฐานปถวี (ธาตุ 20 กอง)
1. แก้ปถวีธาตุกำเริบ มีตัวยาดังนี้

 • รากช้าพลู หนัก 16 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 8 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 4 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 3 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 2 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 1 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 1/2 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 1/2 ส่วน มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

2. แก้ปถวีธาตุหย่อน มีตัวยาดังนี้

 • ดอกดีปลี หนัก 16 ส่วน
 • เถาสะค้าน หนัก 8 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 4 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 3 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 2 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 1 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 1/2 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 1/2 ส่วน มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)

3. แก้ปถีธาตุพิการ มีตัวยาดังนี้

 • เถาสะค้าน หนัก 16 ส่วน
 • รากช้าพลู หนัก 8 ส่วน
 • ดอกดีปลี หนัก 4 ส่วน
 • เหง้าขิงแห้ง หนัก 3 ส่วน
 • เมล็ดพริกไทย หนัก 2 ส่วน
 • รากเจตมูลเพลิง หนัก 1 ส่วน
 • ลูกสมอพิเภก หนัก 1/2 ส่วน
 • ลูกสมอไทย หนัก 1/2 ส่วน มหาพิกัดตรีผลา
 • ลูกมะขามป้อม หนัก 1/2 ส่วน (ใช้ระคนกัน)
Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s