บทที่ 5 เภสัชกรรมไทย

เภสักรรมไทยภาพ

บทที่ 5 เภสัชกรรมไทย

หัวข้อที่ 1 ความหมาย
หัวข้อที่ 2 วิธีปรุงยา
หัวข้อที่ 3 การชั่วตัวยา
หัวข้อที่ 4 การคัดเลือก,การเก็บตัวยา
หัวข้อที่ 5 การใช้ตัวยาอัตราย
หัวข้อที่ 6 ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน