ประเภทและหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สามารถแบ่งได้เป็น 4 หลักสูตร คือ

  1. เวชกรรมไทย
  2. เภสัชกรรมไทย
  3. การนวดไทย
  4. ผดุงครรภ์ไทย

เนื้อหาที่ต้องเรียนรู้

  1. ประเภทคัมภีร์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ทีี่ใช้ในปัจจุบัน
  2. หนังสือจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ เล่ม ๑ (ดาวน์โหลด)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s